ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ

นายแพทย์ปณิธาน  สื่อมโนธรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


นายแพทย์ฌอชนา  วิเชียร

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีกิจกรรมศูนย์แพทย์ฯ

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสุนทรนิวาส (วัดประดู่) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 5 นักโภชนากรและ นักกายภาพบําบัดร่วมด้วย รูปแบบกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการดูแลสุขภาพ การตรวจร่างกายวัดความดันโลหิต รวมไปถึงการให้คำแนะนำการบริหารขันธ์ของพระสงฆ์ 

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 กิจกรรมแรกพบศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โดยพี่นักศึกษาแพทย์ปี 2 รับน้องนักศึกษาแพทย์ปี 1

โครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยสำหรับอาจารย์แพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567

ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567

Course B: Diagnostic clinical prediction research

วิทยากรโดย ศ.ดร.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์

ผู้ช่วยวิทยากร นพ.ศุภชัย ลวณะสกล

ณ ห้องท่าวัง 2โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ด ปี4 ปีการศึกษา 2567

Ready to go

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567

ณ โรงแรมอินฟินิตี้ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยสำหรับอาจารย์แพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567

ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567

Course A : Propensity score methods for observational data

วิทยากรโดย ศ.ดร.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์

ผู้ช่วยวิทยากร นพ.ศุภชัย ลวณะสกล และ นพ.ณพ คงทน

ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ผ่านการปฏิบัติงาน ปี 2566

โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ปณิธาน  สื่อมโนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์แพทย์ฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศและทำสัญญา นักศึกษาแพทย์ปี 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยได้รับได้รับเกียรติจาก นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวต้องรับผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ จากนั้น นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก บรรยายความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  และนิติกรชี้แจงและตรวจสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมติดตามประเมินบัณฑิตแพทย์ 

ณ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จำนวน 4 คน ( พญ.กุลธิดา วสุลิปิกร, พญ.ชวิศา โสมทอง, พญ.กมลชนก คนเสงี่ยม, นพ.ชวัลวิทย์ พิมพ์แปร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชนและติดตามความเป็นอยู่และให้กำลังใจบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปชดใช้ทุนตามภูมิลำเนา ในกิจกรรมนี้ คณะตรวจเยี่ยมประเมินประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ (นพ.เติมศักดิ์  ณ พัทลุง, พญ.พลอยทอง คล้ายอุดม, นพ.กฤตธี ณ พัทลุง, พญ.ศริญญา สุขแก้ว, นพ.ปวริศ ธีระชัยวรกุล ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ปี 2567

วันที่ 20-21 เมษายน 2567ณ โรงแรมขนอมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ ในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ CPIRD 2024 โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ประจําปีการศึกษา 2566 โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 

วันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและนิเทศบูรณาการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  เพื่อกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่ได้รับการจัดสรรฯ นำโดย แพทย์หญิงพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท พร้อมด้วยคณะ ณ อาคารศูนย์แพทย์ฯ รพ.สุราษฎร์ธานี และได้เดินทางไปเยี่ยมศิษย์เก่า Cpird ณ รพ.ท่าโรงช้าง

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วยจำลอง เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2567 ณ ห้องท่าวัง 1 โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดพิธี และมีทีมวิทยากร นำโดย ผศ.ดร.พญ.ศนิ ใบไม้ สอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยจำลองให้มีมาตรฐานนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน และการสอบปฏิบัติ ให้มีความเที่ยงตรงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการผลิตนักศึกษาแพทย์

วันที่  14 มกราคม 2567 นพ.ฌอชนา  วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และตัวแทนสโมสรนักศึกษาแพทย์ ชมรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปีใหม่


       สถิติผู้เข้าชมเว็บ